June 27, 2022

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ล้างกระดูกศพไร้ญาติ 1,674 ร่าง


พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ล้างกระดูกศพไร้ญาติ 1,674 ร่าง


ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

~

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ล้างกระดูกศพไร้ญาติ 1,674 ร่าง

~

~

~

~

~

~

VDO พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ล้างกระดูกศพไร้ญาติ 1,674 ร่าง

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.